کارنامه ترجمه مجمع جهانی اهل البیت (ع)

شناسنامه  کتاب

 • عنوان  کتاب کارنامه ترجمه مجمع جهانی اهل البیت (ع)
 • موضوع آخرین کتابها
 • زبان فارسی
 • ناشر مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • شماره چاپ 1
 • سال چاپ 1396-1399
 • شابک 0-000-529-964-9
 • تعداد جلد 1
 • تعداد صفحه 638
 • تعداد صفحه اولیه 7
 • گردآوری معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت

 • درباره  کتاب

  اداره ترجمـه ذیـل اداره کلّ خدمـات فرهنگـی و انتشـارات نیـز کـه از ابتـدای تأسـیس مجمـع تاکنـون کارهـای ارزنـده و ارزشـمندی را انجـام داده اسـت و مجموعـه آنچـه تاکنـون در 58 زبـان بـه ترجمـه و چـاپ رسـیده بالـغ بـر 718 عنـوان کتـاب در 1153 ّ مجلـد اسـت. بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن اجـاس هفتـم مجمـع جهانـی اهـل بیـت (ع) مصـوب شـد کـه از مجموعـه آنچـه در همـه ادارات و بخشهـا انجـام گرفتـه، گزارشـی تهیـه و ارائـه شـود. اداره ترجمـه هـم تـاش کـرده اسـت محتـوای هـر کتابـی را کـه ترجمـه شـده بـه شـکلی تلخیـص شـده در یـک مجموعـه گـردآورد و در اختیـار مخاطبیـن مجمـع جهانـی اهلبیــت (ع) قــرار دهــد.

فهرست کتاب

صفحه

صفحه

جستجو

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

 • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
6-3=? کد امنیتی